次韵王得之游福源观原文,翻译,赏析_拼音版_作者 

次韵王得之游福源观

作者: 朝代:当代
次韵王得之游福源观原文
作者:王安中 朝代:宋  
维南国禋祀,崇丘五云鲜。

路转楼居出,林深步虚传。

辎軿上真侣,鬟髻太古仙。

绿章下秘祝,宝此一掬泉。

至今争晨门,奁香走填然。

帝子留绣盖,宫嫱掷金钱。

吾宗初意行,跂马税芝田。

醒心影娥池,了了壶中天。

呼儿话西游,乃未得汝年。

先生笔扛鼎,小友语更妍。

斯文到真处,栀蜡漫贾鞭。

赓酬就俄顷,惊绝图书渊。

觅句念宗武,爱奇容子迁。

游山本庭户,可但巢其巅。

眼中摛文地,坐待步武连。

幽寻赋异日,端为续胶弦。

【次韵王得之游福源观】相关文章
和沈诚庄绎韵四首 其二
济州登李白酒楼
次韵高翰林启喜予见过之作
春草碧 次韵酬复孺
禅林
沈愤
雨夜沈二丈至二首 其二
次韵王得之游福源观拼音解读
zuò zhě :wáng ān zhōng cháo dài :sòng   
wéi nán guó yīn sì ,chóng qiū wǔ yún xiān 。

lù zhuǎn lóu jū chū ,lín shēn bù xū chuán 。

zī pēng shàng zhēn lǚ ,huán jì tài gǔ xiān 。

lǜ zhāng xià mì zhù ,bǎo cǐ yī jū quán 。

zhì jīn zhēng chén mén ,lián xiāng zǒu tián rán 。

dì zǐ liú xiù gài ,gōng qiáng zhì jīn qián 。

wú zōng chū yì háng ,qí mǎ shuì zhī tián 。

xǐng xīn yǐng é chí ,le le hú zhōng tiān 。

hū ér huà xī yóu ,nǎi wèi dé rǔ nián 。

xiān shēng bǐ káng dǐng ,xiǎo yǒu yǔ gèng yán 。

sī wén dào zhēn chù ,zhī là màn jiǎ biān 。

gēng chóu jiù é qǐng ,jīng jué tú shū yuān 。

mì jù niàn zōng wǔ ,ài qí róng zǐ qiān 。

yóu shān běn tíng hù ,kě dàn cháo qí diān 。

yǎn zhōng chī wén dì ,zuò dài bù wǔ lián 。

yōu xún fù yì rì ,duān wéi xù jiāo xián 。

【cì yùn wáng dé zhī yóu fú yuán guān 】xiàng guān wén zhāng
hé shěn chéng zhuāng yì yùn sì shǒu qí èr
jì zhōu dēng lǐ bái jiǔ lóu
cì yùn gāo hàn lín qǐ xǐ yǔ jiàn guò zhī zuò
chūn cǎo bì cì yùn chóu fù rú
chán lín
shěn fèn
yǔ yè shěn èr zhàng zhì èr shǒu qí èr

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

次韵王得之游福源观原文,次韵王得之游福源观翻译,次韵王得之游福源观赏析,次韵王得之游福源观阅读答案,出自的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciba.com/shi/63138.html

诗词类别

的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语